nr. 22 din 17.02.2020 privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 22/17.02.2020
privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 17 februarie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3754/11.02.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate  privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2019,întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.3755/11.02.2020;

În temeiul prevederilor  art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

În temeiul prevederilor art.129, ali.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.357, alin.(1) – (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2019.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă
             Dorin Gligor                                                                  Contrasemneaza,
                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                     Blanaru Stefan