nr. 23 din 17.02.2020 privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor cu rata inflației pe anul 2019, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2020

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL       

 HOTĂRÂREA nr. 23/17.02.2020
privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor cu rata inflației pe anul 2019, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2020

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 17.02.2020,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3331/05.02.2020 și Raportul de specialitate privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor cu rata inflației pe anul 2019, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2020, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr.3334/05.02.2020 ;

În temeiul prevederilor Ordinului nr.2097/05.07.2019, a Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a  OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017 HG nr.304/2017 și Hotărârea nr.420/2018, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

 Art.1  Se aprobă actualizarea  cuantumului chiriilor cu rata inflației pe anul 2019, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2020, cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică

                                                              

Președinte de ședință                                                                Contrasemneaza,    
              Dorin Gligor                                                                            Secretar general
                                                                                                                 Ștefan Blănaru