nr. 24 din 17.02.2020 privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI                   
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 24/17.02.2020
privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15

 Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, în ședința ordinară din data de 17.02.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3340/05.02.2020 și Raportul de specialitate privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, înregistrat sub nr.3341/05.02.2020 și  întocmit de Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.1664/2013, modificată prin Dispoziția Primarului nr.377/2017 și HCL nr.96/2014;

În temeiul prevederilor art.8, alin.(6) a Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii locuinței nr.114/1996;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul de locuință a chiriașului Strugari Emilia, de la apt.21 la apt.18, din blocul ANL situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință                                                                   Contrasemneaza,    
                Dorin Gligor                                                                          Secretar general
                                                                                                                Ștefan Blănaru