nr. 25/17.02.2020 privind aprobarea   modificării art.2 din HCL 65/04.07.2019  cu privire la modalitatea de vânzare a spațiului medical din Bobohalma, nr.127

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 25/17.02.2020
privind aprobarea   modificării art.2 din HCL 65/04.07.2019  cu privire la modalitatea de vânzare a spațiului medical din Bobohalma, nr.127

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 17 februarie   2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3562/07.02.2020 și Raportul de specialitate privind aprobarea   modificării art.2 din HCL 65/04.07.2019  cu privire la modalitatea de vânzare a spațiului medical din Bobohalma, nr.127, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.3563/07.02.2020;

În temeiul OUG 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcționează unitățile medicale sau activități conexe actului medical

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.  Se aprobă vânzarea spațiului medical din sat Bobohalma nr.127, prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a guvernului nr.68/2008.

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă

             Dorin Gligor                                                            Contrasemneaza,

                                                                                                       Secretar general,

                                                                                                                                        Blanaru Stefan