nr. 28/17.02.2020 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 28/17.02.2020
privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târnăveni

  

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit, în şedinţa ordinară din data de 17 februarie 2020;

Având în vedere Referatul de specialitate  privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târnăveni întocmit în cadrul Direcţiei economice şi înregistrat cu nr.3756/16.02.2016;

În conformitate cu prevederile art.181, art. 21 alin.(1) lit. b), art.22, art.26 alin.(2) lit. b), art.29 alin.(2) și art. 30 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, art.867-870 din Codul Civil.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(3) lit. c), alin.(7) lit.(f), art.196 lit.a)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.(1) Se aprobă înființarea unei structuri sportive, instituție publică cu personalitate juridic, organizată sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv, a cărui activitate să fie să fie finanțată din alocații de la bugetul local și a cărui conducător să fie ordonator terțiar de credite.

(2) Denumirea structurii sportive este: Clubul Sportiv Municipal Târnăveni (CSMT), sediul insituției fiind stabilit în municipiul Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7.

(3) Structura sportivă înființată se va organiza pe următoarele secții de sport: fotbal,

(4) Funcționarea Clubului Sportiv Municipal Târnăveni se va face sub condiția obținerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obținerea certificatului de identitate sportivă, a autorizației de funcționare și pentru afilierea la federațiile de profil .

Art.2.Se aprobă constituirea dreptului de administrare in favoarea Clubului Sportiv Municipal Târnăveni asupra imobilul-teren situat administrativ în Cuștelnic, nr.71 B,înscris în C.F. nr. 53876, nr. cad. 53876-C1 compus din: vestiar din cărămidă acoperit cu țiglă și tablă pe fundație de beton, compusă din 3 vestiare, 2 băi, 2 grupuri sanitare, 1 magazie şi asupra imobilului-teren, situat în Târnăveni, str. Industriei F.N., înscris în C.F. nr.51433 Târnăveni, nr. cad.454/3 -Baza sportivă „RONCHIN”.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târnăveni confiorm anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii clubului în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a autoriyaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se împutreniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Preşedinte de şedinţă

             Dorin Gligor                                                               Contrasemneaza,

                                                                                                       Secretar general,

                                                                                                                                Blanaru Stefan