nr. 29/17.02.2020 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 29/17.02.2020
privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 17 februarie 2020;

Văzând:

Referatul de aprobare al primarului  municipiului Tarnaveni, înregistrat sub nr.4091/14.02.2020, și

 Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale Tarnaveni, înregistrat sub nr. 40912/14.02.2020;

                În baza prevederilor  art.18 din Legea nr.153/2017, art.35 1 din Legea nr.155/2010 si art.7 din HGR nr.171/2015

În temeiul art. art.129, al.2 lit.b si al.4 lit.aprecum și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. In anul 2020 se acorda norma de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni, numai in lunile martie, mai, iulie si septembrie.

Art. 2.Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se insarcineaza primarul Municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă

             Dorin Gligor                                                              Contrasemneaza,

                                                                                                      Secretar general,

Blanaru Stefan