nr. 30/17.02.2020 privind instalarea unor indicatoare rutiere

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 30/17.02.2020
privind instalarea unor indicatoare rutiere

  Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 Februarie 2020;

          –  văzând  referatul de aprobare nr. 3930/13.02.2020 al  Primarului Municipiului Târnăveni

         – văzând procesul verbal al Comisiei de Circulație Rutieră Târnăveni nr.705/10.01.2020.

         –   văzând raportul de specialitate nr. 3931/13.02.2020

         – Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.

– Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 alin.(2) litera ,,d” coroborat cu alin.(7) litera ,,m” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.  1.  Se aprobă instalarea unui indicator rutier cu semnificația ,,limitare de tonaj la 3,5 t” pe sectorul de drum cuprins între imobilele cu nr. 19-37” pe terenul intravilan situat  pe strada  Industriei  din Municipiul Târnăveni.

            Art. 2. Se aprobă înființarea unei treceri de pietoni pe strada Șoimilor din Municipiul Târnăveni, în dreptul imobilului cu nr. 4,a două indicatoare cu semnificația ,,presemnalizare trecere de pietoni”precum și două indicatoare cu semnificația ,,trecere de pietoni”.

           Art.  3. Instalarea indicatoarelor prevăzute la art. 1 și art. 2 se vor  realiza numai după obținerea avizului de la Poliția Rutieră Mureș.

           Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                    Contrasemneaza,    

                Dorin Gligor                                                            Secretar general

                                                                                                 Ștefan Blănaru