nr. 32/05.03.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilo – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 – 2021

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

       

HOTĂRÂREA nr. 32/05.03.2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilo – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 – 2021

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni întrunit în şedinţa extraordinară,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 5187/02.03.2020 al primarului Municipiului Tarnaveni
  • Raportul de specialitate nr. 5186/02.03.2020 întocmit de catre Compartimentul de specialitate
  • Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
  • Adresa nr. 4603/19.02.2020 a Consiliului Județean Mureș, inregistrata la instituția noastră cu nr. 4499/20.02.2020;

Ținând seama de prevederile legale:

  • 129 alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • prevederile art.1 alin. (4) al O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
  • prevederile Cap.I, pct.1.4 din Anexa nr.6 la H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, modificata si cu modificările și completările ulterioare
  • 7 alin. (13) din Legea nr. 53/2002 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 139 coraborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

 Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta se încredinţează primarul Municipiului Tarnaveni, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Primarului Municipiului Tarnaveni, Consiliului Județean Mureș şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale.

         

Președinte de ședință 

  Heghes Ovidiu.

                                                              Contrasemneaza,    

                                                              Secretar general

                                                                    Ștefan Blănaru