nr. 33/05.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investiţii: ” REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TÂRNAVENI”

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

       

HOTĂRÂREA nr. 33/05.03.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investiţii: ” REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TÂRNAVENI

 

Consiliul Local al municipiului Tarmnaveni in sedinta ectraordinara din data e 05.03.2020l

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 5397/04.03.2020 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
  • Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Mun. Tarnaveni judetul Mures nr. 5398/ 04.03.2020;
  • Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

          În temeiul art. art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

      HOTARASTE:

 Art. 1. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorii tehnico- economici actualizati cf. OUG 114/2018 si Anexa nr. 1, la obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic, Tarnaveni”

 

  1. Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati cf. OUG 114/2018, ai investiţiei:

 

  1. a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

                      VALOAREA TOTAL                     DIN CARE  C+M

                17.950.458,41 lei cu TVA                 15.242.653,86 lei cu TVA

                15.111.568,13 lei fara TVA              12.808.952,82 lei fara TVA

 

 

  1. b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 

    INVESTIȚIA VALOARE C+M  = 15.242.653,86 lei

    COSTUL TOTAL (CU TVA)  = 17.950.458,41 lei

 

 

 

  1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

 

                – anul I                 10.000.000,00 ( Val totală)  lei, cu TVA / 10.000.000,00 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)

                – anul II               7.950.458,39 ( Val totală)  lei, cu TVA / 5.242.653,85 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

 

  1. Durata de realizare:

– 24 luni

 

  1. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

 

Colegiul Tehnic  (date tehnice):

Regim de înălţime : S+P+1÷2

Aria desfăşurată = ∑A niv. =1722+1686.0+1686.0+249.5 =5343.5 mp

Aria utilă = 1162.25+1321.88+1369.45+157.0 =4010.58 mp

Ac =  1722 mp

Categoria de importanţă: B

Grad de rezistenţă la foc: IV

               

      H liber (m)    H nivel (m) S (mp) V (mc)
NIVEL SUBSOL 4.05 4.50 1728.7 7779.15
NIVEL PARTER 3.65 4.11 1686.0 6929.46
NIVEL ETAJ 1 4.17 4.62 1686.0 7789.32
NIVEL ETAJ 2 4.08 4.53 249.5 1130.23
Ad     5350.2  
VOLUM CLĂDIRE       23628.17

 

Numar de clase existente = 19 buc

Numar de clase propuse = 19 buc

Art. 2. Se revoca Hotararea nr. 65/09.07.2018

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

              Presedinte de sedinta

                  Heghes Octavian

                   Contrasemneaza                                                                                                                                                   Secretar,

                                                                                      Stefan Blanaru