nr. 34/26.03.2020 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  al-II-lea  al anului școlar 2019-2020

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 34/26.03.2020
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  al-II-lea  al anului școlar 2019-2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26  martie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.085/12.03.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.al-II-lea  al anului școlar 2019-2020, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 6.089/12.03.2020;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/07.03.2012, Ordinul M.E.C.T.S. nr.3480/26.03.2018 și Ordinul M.E.C.T.S. nr.5085/2019, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea  al anului şcolar 2019-2020, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al –II-lea al anului şcolar 2019-2020, după cum urmează:

– burse de performanţă                                                                                             300  lei/elev

– burse de merit                                                                                                            60  lei/elev

– burse de studiu                                                                                                             50  lei/elev

                Burse de ajutor social

                               Din care:

                – burse de boală                                                                                                  50  lei/elev 

                – burse pentru elevi din mediul rural                                                     40  lei/elev       

                – burse pentru elevi din familii cu venituri mici                           40  lei/elev

 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                                  Contrasemnează,    

                 Heghes Octavian                                                                     Secretar General

                                                                                                                   Ștefan Blănaru