nr. 35/26.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                        

HOTĂRÂREA nr. 35/26.03.2020
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26 martie 2020,

Văzând referatul de aprobare nr. 6544 din 19.03.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 6545 din 19.03.2020 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 5061/28.02.2020, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în grad a unor funcţionari  publici din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni ,

In conformitate cu prevederile art  197 al.( 5), art. 477 al. (1), art. 478, al. (1), (2), (3), Art. 479, art. 405, art. 409, art. 507 al. (7), art. 518 al (1) (2), art. 614 al. (2) , art. 618 alin. (22)  si Anexa I din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ și art. 122, alin. (1) şi Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,,

Potrivit prevederilor art. 11 al. 5 și art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

          Președinte de ședință

              Hegheș Octavian

                                                                                                               Contrasemneaza          
                                                                                                             Secretar general,

                                                                                                                  Ștefan Blănaru