nr. 38/26.03. 2020 privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A

ROMÂNIA                                                                                                    
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 38/26.03. 2020
privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, în ședinta ordinară din data de 26.03.2020;

Având  în vedere prevederile art.16, alin.(3), lit.„c” și „d”, art.17, alin.(1), lit.„c” și „d”, art.20, alin.(3) și art. 21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUA INVEST  MUREȘ ”,

În conformitate cu prevederile art.17, pct.2) și art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare,

În temeiul art.12, alin.(1), lit.„i” și art.35, alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și art.196 lit.a si art. 129, alin.2, lit.d din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 a Codului Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează domnul Nicolae Sorin Meghesan, reprezentant al Municipiului Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 718477 din 16.01.2020.

Art.2 Se mandatează preşedinteleAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” dl. Péter Ferenc, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama membrilor săi.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţulMureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şid-lui Nicolae Sorin Meghesan – Primar al Municipiului Tarnaveni, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.   

 

                               Președinte de ședință

                                   Hegheș Octavian

Contrasemnează

Secretar general

Ștefan Blanaru