nr. 39­­­­­­/26.03.2020 privind republicarea Hotararii consiliului local nr.65/2019

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI           
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 39­­­­­­/26.03.2020
privind republicarea Hotararii consiliului local nr.65/2019

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 martie 2020;

Văzând Raportul intocmit de secretarul general al municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.6487/18.03.2020 si Referatul de aprobare inregistrat sub nr.6486/18.03.2020;

Vazand adresa nr.101957.SVI din 10.03.2020 a Prefecturii Mures;

In temeiul art.60 si art.70 din Legea nr.24/2000;

În temeiul art.129 al.2 lit.c si al.6 lit.b și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1 Se aproba completarea documentatiei de fundamentare a Hotararii consiliului local nr. 65/04.07.2020 cu urmatoarele documente: Contractul de concesiune nr.13973/19.07.2013, solicitarea medicului titular privind rezilierea acestui contract inregistrata sub nr. 4519/12.02.2019, Declaratie inregistrata sub nr.15261/15.07.2015 privind renuntarea la cumparare a spatiului medical in cauza depusa de medicul titular si Actul additional privind incetarea contractului de concesiune 13973/2013.

Art.2. Se aproba completarea preambulului Hotararii consililului local nr. 65/04.07.2020 cu temeiul legal aplicabil, respectiv art.10 al.2 din Legea nr.213/1998.

Art.3. Se aproba republicarea Hotararii nr.65/04.07.2020 cu completarile prevazute la art.1 si art.2 din prezenta hotarare si cu prevederile Hotararii nr.25/17.02.2020.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni.

 

         Presedinte de sedinta

             Heghes Octavian

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                                      Secretar general,

                                                                                                         Stefan Blanaru