nr . 40/26 03.2020 privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni

 ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL          

 

 HOTĂRÂREA nr . 40/26 03.2020
privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a     riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni

 

                Consiliul  Local  al  Municipiului  Târnăveni,  intrunit  in  sedința  ordinară  din data 26 martie 2020;    

                Văzând Referatul de aprobare  4575/21.02.2020  și  Raportul privind actualizarea P.A.A.R. 4576/21.02.2020  întocmit  de  domnul  Bratean Cristian  din cadrul  Compartimentului  Protecție  Civilă ,              

                Conform  dispozițiilor  Legii 307/2006  privind  apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completăriile ulterioare ,

                In temeiul art.129 alin. 2 lit.(d) și alin.7 lit.(o) și art.196 lit.(a) din O.U.G.57/2019;

HOTĂRAȘTE

                Art.1. Se  aprobă  actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.      

                Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni .

 

 

                               Președinte de ședință

                                   Hegheș Octavian

Contrasemnează

Secretar general

Ștefan Blanaru