nr.41/26.03.2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38/2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 41/26.03.2020
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38/2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 26.03.2020

În temeiul art. 28 alin.(2) din Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;

Văzând referatul nr. 5673.09.03.2020 întocmit de Director executiv ec.Gurgean Crişan, din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;

În temeiul art. 155 al.1 si art.196 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.38/23.02.2017, in sensul inlocuirii dlui. Ceteras Ioan cu dl. Comisar sef Contiu Cristian – Seful politiei Tarnaveni.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,

     Heghes Octavian

 

Contrasemneaza

Secretar general,

Stefan Blanaru