nr. 43/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investiţii: ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN TÂRNĂVENI”

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 43/26.03.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investiţii: ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN TÂRNĂVENI”

 

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 martie 2020;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 6347/17.03.2020 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
  • Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Mun. Tarnaveni judetul Mures nr. 6348/ 17.03.2020;
  • Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • În temeiul art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

      HOTARASTE:

 Art. 1. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorii tehnico- economici actualizati cf. OUG 114/2018 si Anexa nr. 1, la obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveni”

 Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati cf. OUG 114/2018, ai investiţiei:

 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

                      VALOAREA TOTAL                     DIN CARE  C+M

                20.142.926,44 lei cu TVA                 17.949.258,87 lei cu TVA                        

                16.956.523,80 lei fără TVA              15.083.410,81 lei fără TVA  

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 

    INVESTIȚIA VALOARE C+M  = 17.949.258,87 lei

    COSTUL TOTAL (CU TVA)  = 20.142.926,44 lei

  

  1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

                – anul I                 15.000.000,00 ( Val totală)  lei / 10.774.126,73 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)

                – anul II               5.142.929,44( Val totală)  lei / 7.175.132,13 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

  1. Durata de realizare:

– 24 luni

 

  1. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

 

Cladirea A:

Regim de inaltime: S+P+1

– Aria construita: Ac existent = 1367,00 mp

                                       Ac propus = 1386,75 mp

– Arie desfasurata: Ad existent = 2.649,10 mp

                                             Ad propus = 2.668,85 mp

– Aria utila:           Au propus = 2.084,72 mp

Cladirea B:

Regim de inaltime: P+1+M

– Aria construita: Ac existent = 684,00 mp

                                       Ac propus = 735,00 mp

– Arie desfasurata: Ad existent = 1.368,00 mp

                                             Ad propus = 2.205,00 mp

– Aria utila:           Au propus = 1.860,43 mp

Cladirea C:

Regim de inaltime: S+P

– Aria construita: Ac existent = 372,00 mp

                                       Ac propus = 372,00 mp

– Arie desfasurata: Ad existent = 448,80 mp

                                             Ad propus = 448,80 mp

– Aria utila:           Au propus = 353,01 mp

 

Aria desfasurata totala:

Ad existent = 2.649,10+ 1368,00 + 448,80 = 4.465,90 mp

Ad propus = 2.668,85 + 2.205,00 + 448,80 = 5.522,65 mp

Numar de clase existente = 28 buc

Numar de clase propuse = 33 buc

 

           Art. 2. Se revoca Hotararea nr. 40/26.04.2018

 

                Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

                      Președinte de ședință

                          Hegheș Octavian

Contrasemnează

Secretar general

Ștefan Blanaru