nr. 44/26.03.2020 privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical U1 situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 44/26.03.2020
privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical U1 situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 26 martie   2020;

             Având în vedere Referatul de aprobare nr.6179/13.03.2020 și Raportul de specialitate privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical U1 situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.6182/13.03.2020;

           În temeiul OUG 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcționează unitățile medicale sau activități conexe actului medical ( art.18.),

           În temeiul Hotărârii nr.884/2004, art.5, alin.(1) și a Legii nr.359/2018,

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.  Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical U1 situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia

             Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

     Preşedinte de şedinţă,

               Hegheş Octavian                                                                                          

                           Contrasemneaza,

                                                                                                                         Secretar general,

                                                                                                                           Blănaru Ștefan