nr. 45/26.03.2019 privind aprobarea disponibilizării mijloacelor fixe -tractor rutier universal și remorcă basculabilă, aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Sector Străzi și trotuare

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 45/26.03.2019
privind aprobarea disponibilizării mijloacelor fixe -tractor rutier universal și remorcă basculabilă, aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Sector Străzi și trotuare

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 martie 2020 ;

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.6209/13.03.2020 și Raportul  de specialitate privind aprobarea disponibilizării mijloacelor fixe -tractor rutier universal și remorcă basculabilă, aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Sector Străzi și trotuare,  întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6210/13.03.2020,

           Având în vedere prevederile din Anexa nr.1 la  Hotărârea de Guvern nr.841/1995  privind procedurile de transmitere  fără plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,aduse prin HG 966/1998;         

                Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

 

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

                Art.1 Se aprobă disponibilizarea mijloacelor fixe -tractor rutier universal și remorcă basculabilă, aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Sector Străzi și trotuare

                Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

               

 

     Preşedinte de şedinţă,

               Hegheş Octavian                                                                                          

                           Contrasemneaza,

                                                                                                                         Secretar general,

                                                                                                                           Blănaru Ștefan