nr. 46/26.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 46/26.03.2020
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Târnăveni

                Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26 martie 2020,

Văzând referatul de aprobare nr. 6584 din 19.03.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 6585 din 19.03.2020 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

Având în vedere HCL nr.28./17.02.2020 prin care s-a aprobat înființarea structurii sportive  Clubul Sportiv Municipal Tarnăveni , instituție publică cu personalitate juridică,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 540, 589 al. (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ, și ale  art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. ”d”, alin (3)  lit. c  şi alin. 7, lit. ”f”, ale art. 139, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale Clubului Sportiv Municipal Târnăveni, conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Clubului Sportiv Municipal Târnăveni va fi numit prin dispozitie a primarului (în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice), până la ocuparea postului prin concurs.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

   

 

          Președinte de ședință

              Hegheș Octavian   

                                                                                                                   Contrasemneaza                                                                                                                                                                                                                                                Secretar general,

                                                                                                                       Ștefan Blănaru