nr. 47/26.03.2020 privind aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor de consiliu local

R O M Â N I A                                                                                                                 

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI           

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr. 47/26.03.2020
privind aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor de consiliu local

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 martie 2020;

Văzând Raportul intocmit de secretarul general al municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr. 6853/24.03.2020 si Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 6852/24.03.2020;

Vazand adresa nr.46408/23.03.2020 a MLPDA;

În temeiul art.129 al.2 lit.a si al.3 lit.a și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1 Se aproba desfasurarea  prin mijloace electronice a sedintelor consiliului local Tarnaveni (ordinare, extraordinare si de indata) pe toata durata situatiei de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei.

Art.2. Pentru sedintele consiliului local desfasurate prin mijloace electronice se aplica urmatoarele reguli specifice:

  • Prezenta consilierilor va fi efectuata de secretarul general al municipiului Tarnaveni pe baza participarii la procedura de vot pentru toate proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
  • Votul va fi exprimat prin ridicare de mana sau verbal si va fi consemnat in procesul verbal al sedintei de catre secretarul general al municipiului Tarnaveni.
  • Avizele comisiilor de specialitate va fi transmis in scris secretarului general al municipiului Tarnaveni sau electronic pe adresa secretar@primariatarnaveni.ro cel tarziu inainte de inceperea sedintei consiliului local pentru toate tipurile de sedinta (ordinara, extraordinara si de indata)
  • Procesul verbal al sedintei consiliului local va cuprinde mentiuni referitoare la: prezență, ordinea de zi, cvorum si voturile exprimate. Inregistrarea video-audio a sedintei va fi arhivata si va putea fi consultatata de orice persoana interesata.
  • Luarile de cuvant precum si prezentarea de propuneri sau amendamente nu pot depăși 3 minute si vor fi facute numai de catre sefii grupurilor constituite in cadrul consiliului local .

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni.

 

         Presedinte de sedinta

             Heghes Octavian

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                                             Secretar general,

                                                                                           Stefan Blanaru