nr. 48/26.03.2020 privind stabilirea programului de circulație al mijloacelor de transport pe perioada stării de urgență

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

  

HOTĂRÂREA nr. 48/26.03.2020
privind stabilirea programului de circulație al mijloacelor de transport pe perioada stării de urgență

 

 

Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 26 martie 2020;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 6820 / 24.03.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni, jud. Mureș, nr. 6821 /  03.2020   ;

În temeiul art. 129 , alin (2)  lit.d și al art. 196, alin. (1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRAȘTE:

Art. 1. Se aprobă stabilirea programului de circulație al mijloacelor de transport in municipiul Tarnaveni, pe perioada stării de urgență, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

                               Președinte de ședință

                                   Hegheș Octavian

Contrasemnează

Secretar general

Ștefan Blanaru