Proiecte HCL – sedinta ordinara din 30.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R 

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.390 din 22 aprilie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 30 aprilie 2020, orele 14.00,  cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2019.
  2. Proiect de hotarare privind indexarea valorilor impozabile si taxelor locale pentru anul 2021.
  3. Proiect de Hotarare privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Invest Mures”.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice in conditiile prevăzute de Hotararea Consiliului Local nr. 47/26.03.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                         PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL   
               Megheșan Nicolae Sorin                                                   Stefan Blanaru

 

Târnăveni, 22.aprilie 2020

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 26.03.2020