nr. 50/30 aprilie 2020 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 50/30 aprilie 2020
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

 

                Consiliul local al Municipiului, întrunit în şedinţa ordinară din data  de  30.04.2020

                Având în vedere referatul de aprobare nr. 7094/25.03.2020 al Primarului municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, întocmit în cadrul Direcției economice – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, înregistrat sub nr. 7095/25.03.2020;

                În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 491 alin (1);

                În baza prevederilor art.129, alin  (2) lit b), alin (4) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.  Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2021, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2021.

Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2021 se aplică şi persoanelor juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2021,  dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

                Președinte de ședință,

                  Incze Csaba

Contrasemneaza,
Secretar general
Ștefan Blănaru 

Anexa 1.