nr. 51/ 30.04.2020 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL  LOCAL

 HOTĂRÂREA  nr. 51/ 30.04.2020
privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Consiliul local al mnicipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 30 aprilie 2020;

Văzând Raportul inregistrat sub nr.8310/2020 intocmit de Director executiv adjunct Beleanu Celestin privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, precum si cele ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „e” şi alin. (7) lit. „c” , din Legea nr. 215/2001,

Ținând cont de prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

În baza prevederilor art.129, alin  2 lit d si al.7 lit.n și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                   HOTĂRĂŞTE

         Art.1. Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunei Tăureni din judeţul Mureș.

        Art.2. Se mandatează domnul Meghesan Nicolae Sorin reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

        Art.3. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei.

       Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

 

                Președinte de ședință,

                  Incze Csaba

Contrasemneaza,          

Secretar general
Ștefan Blănaru