Proiecte HCL – sedinta ordinara din 28.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.461 din 20 mai 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 28 mai 2020, orele 14.00,  cu următorul:
 

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020.
  4. Proiect de hotarare privind informarea Consiliului Local cu privire la Decizii ale Camerei de Conturi Mures si masurile administrative si judiciare desfasurate.
  5. Proiect de hotarare privind insusirea Notificarii referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor nr. 982 din 16.04.2019.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anului 2020 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” .
  7. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a clădirii fostei centrale termice,  situată în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.74/H.
  8. Proiect de hotarare privind completarea și modificarea Anexei nr.1 la HCL 75/29.08.2019.

 

   Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice in conditiile prevăzute de Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.
   Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
   Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                     PRIMAR,                                                                         SECRETAR GENERAL   
          Megheșan Nicolae Sorin                                                             Stefan Blanaru

                                                                

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 30.04.2020

Supliment ordine de zi:

Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea infiintarii unor piste de biciclete in Municipiul Tarnaveni

 

Corectare pagina 7- regulament spargere domeniul public – punctul 8 pe ordinea de zi