nr. 52/28 mai 2020 privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 52/28 mai 2020
privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28 mai 2019;

 Văzând  Raportul   de performanță la proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni  şi a situaţiilor financiare pe anul  2019, întocmit în cadrul  Direcţiei economice  și înregistrat sub nr. 9.983 /18.05.2020;

În baza art.57  din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a)  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni pe anul 2019, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare încheiate la 31.12.2019, conform anexelor nr.10-12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                Președinte de ședință,

                  Marcu Florin

 

    Contrasemnează,          

  Secretar general
   Ștefan Blănaru