Proiecte HCL – sedinta ordinara din 25.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.537 din 17 iunie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 25 iunie 2020, orele 14.00,  cu următorul: 

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din județul Mureș.
  2. Proiect de Hotare privind aprobarea documentatiei de atribuire in scopul organizării licitatiei pentru inchirierea imobilului situat in Tarnaveni str nr.74H.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020.
  4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020.
  5. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ Tarnaveni 1 Decembrie 1918 nr.38A-38B.
  6. Proiect de hotarare privind necesitatea și oportunitatea înființării unui spațiu de joacă în zona Ștrand str. Industriei municipiul Târnăveni.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Târnăveni și al localităților componente.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Skype) in conditiile prevăzute de art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.

   Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
   Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                    PRIMAR,                                                                                       SECRETAR GENERAL
     Megheșan Nicolae Sorin                                                                              Stefan Blanaru                               

                                     

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 28.05.2020