Anunt – examen de promovare în funcție, grad/treapta profesională a personalului contractual din cadrul serviciilor de interes local ale Primăriei Municipiului Târnăveni

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

A N U N T,
PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI,

In baza HGR 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor contractuale si criteriilor  de promovare in  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,  cu modificarile si completarile ulterioare  si Dispozitia primarului nr. 1877/17.11.2015;

ORGANIZEAZA EXAMEN PENTRU
PROMOVAREA IN FUNCTII, GRADE/TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE
PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL

EXAMENUL CONSTA DIN :

  • PROBA SCRISA

ACTE NECESARE :

  • CERERE
  • COPIE ACT INDENTITATE,
  • ADEVERINTA PRIVIND VECHIMEA IN MUNCA,
  • COPIE DE PE FISELE DE EVALUARE ALE ULTIMILOR  TREI ANI DE ACTIVITATE

EXAMENUL SE DESFASOARA LA DATA DE  20.07.2020, ORA 10,00 LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAM.6.

RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26, SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE

PRIMAR,
MEGHESAN NICOLAE-SORIN

 

 

BIBLIOGRAFIA,

STABILITA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN     FUNCTIE, GRAD/TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

 

BIBLIOGRAFIA COMUNA

        –           O.U.G. 57/2019

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA PENTRU:

                      1) BIBLIOGRAFIA – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

– Hotararea 797/ 08.11.2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative  de personal, Anexa 2;

– Legea 292/2011 – Legea Asistentei Sociale, actualizata;

– Regulamentul intern pentru salariatii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tarnaveni si Serviciile Publice de Interes Local;

                       2) BIBLIOGRAFIA – SECTOR ADMINISTRATIA PIETEI

– Regulamentul de organizare si functionare a pietelor,  aprobat prin HCL nr.75/2010 modificat prin HCL 46/2012;

                      3) BIBLIOGRAFIA –  SECTOR SERE SPATII VERZI

–   Lacatuseria de mana- T. Gross, anul de publicare 1992

–  Curs de calificare pentru ocupatia de fochist – SC MULTIPRACTIC SRL. 

 

 

PRIMAR
MEGHESAN NICOLAE SORIN