Continuarea simplificării procedurilor administrative si reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin digitalizarea serviciilor publice

COMUNICAT DE PRESĂ

Continuarea simplificării procedurilor administrative si reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin digitalizarea serviciilor publice

Autoritatea publică locală a municipiului Târnăveni susține dezvoltarea unui management performant, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivel instituțional, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate către cetățeni. În vederea atingerii acestui obiectiv, Municipiul Târnăveni, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare cu fonduri nerambursabile nr. 526/ 02.07.2020, în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă (POCA), finanțat din Fondul Social European (FSE), Cod apel: POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Scopul proiectului cu titlul ” Continuarea simplificării procedurilor administrative si reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin digitalizarea serviciilor publice” cod SIPOCA 792/ cod MySMIS 136133, este cresterea gamei de servicii oferite în sistem electronic, disponibilitate extinsă a serviciilor electronice către cetăţeni, creşterea eficienţei în tratarea solicitărilor. Proiectul contribuie la soluţionarea nevoilor identificate prin implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizare procese), cât şi front-office. În acest sens este avută în vedere extinderea funcţionalităţilor accesarea serviciilor (financiare, timp, informaţionale, confort); realizarea de efecte semnificative de antrenare şi în alte domenii de interacţiune cu cetăţenii; degrevarea instituţiilor publice de resurse implicate in interacţiunea cu cetăţenii (timp, informaţionale, materiale, financiare, corespondenţă).

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale si eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Târnaveni prin continuarea  simplificării procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea proceselor) şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competenţelor partajate ale administraţiei publice locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţa cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office prin introducerea unor soluţii aplicative noi şi integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetăţenilor şi asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiu din domeniul asistenţei sociale si urbanismului.

   OS2: Dezvoltarea cunostinţelor si abilităţilor personalului din cadrul Municipiului, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competenţelor/cunostinţelor dobândite pentru 32 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Rezultate previzionate:

 1. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate – Rezultat proiect 1. Sistem informatic extins ce furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul instituţiei, reducând timpul de livrare al serviciilor şi asigură accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate de Municipiu din domeniul asisteţei sociale şi urbanismului.
 2. Rezultat program 5. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile si instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2. 32 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele în cauză vor fi evaluate şi vor primi un certificat din partea furnizorului, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.

Data de începere a proiectului: 02.07.2020

Perioada de implementare: 18 de luni, respectiv până 31.12.2021

Bugetul necesar implementării proiectului: 

 

Valoare totala eligibilă

(lei)

Valoare totala neeligibilă

(lei)

Contribuția proprie eligibilă

(lei)

Valoare nerambursabilă finanțată prin proiect

(lei)

  2.789.404,31 0   55.788,08   2.733.616,23

*Valorile exprimate contin TVA.

Măsuri orizontale:

Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale din Acordul de parteneriat (Secțiunea 1B- Aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul UE nr. 1303/ 2013) relativ la dezvoltarea durabilă, accesibilitate, egalitatea de șanse.

 1. Egalitatea de șanse
  • Egalitatea de gen
  • Nediscriminare
  • Accesibilitate persoane cu dizabilități
  • Schimbări demografice
 2. Dezvoltare durabilă
  • Poluatorul plătește
  • Protecția biodiversității
  • Utilizarea eficientă a resurselor
  • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  • Reziliența la dezastre

Primar,
Sorin Megheșan

 Manager de proiect,                                                   
Dăbău Adela Daniela      

Analiza de Business pentru implementarea proiectului “Continuarea simplificării procedurilor administrative si reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin digitalizarea serviciilor publice”