Proiecte HCL – sedința extraordinară din 16.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.617 din 14 iunie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, de indată, la data de 16 iulie 2020, orele 12.00,  cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni „Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Skype) in conditiile prevăzute de art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                               PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL    
                                Megheșan Nicolae Sorin                                           Stefan Blanaru

 

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 25.06.2020

 

 

 Târnăveni, 14 iulie 2020