Proiecte HCL – sedința ordinară din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.630 din 22 iulie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 30 iulie 2020, orele 14.00,  cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2020 cultelor religioase din municipiul Târnăveni.
  2. Proiect de hotare privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical  situat în Bobohalma nr.127.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijloacelor fixe -Tractor universal și remorcă basculabilă- și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia.
  4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 43 din 26.03.2020.

 

Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice (Skype) în condițiile prevăzute de art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47/26.03.2020.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea ședinței consiliului local.

 

         PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL   
Megheșan Nicolae Sorin                                                 Stefan Blanaru

 

Spre aprobare:

Proces verbal al ședintei ordinare din 25.06.2020

Proces verbal al ședinței extraordinare din 16.07.2020