Comunicat de presa privind stadionul din Târnăveni

 

 COMUNICAT de PRESĂ

Având în vedere scoaterea la vânzare prin website-ul de vânzări în piața online OLX a Stadionului din Târnăveni (fost Chimica), pentru corecta informare a cetățenilor și a unor cumpărători onești, dorim să aducem câteva precizări:

– terenul intravilan de 18000 mp face parte din UTR 12, subzona Vp cu utilizarea funcțională permisă= construcții și amenajări spații sportive, stadion, conform Planului Urbanistic General al municipiului Târnăveni

– Legea 69/ 2000 a educației fizice și sportului, prevede:

Art. 33
Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalaţiilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societăţii comerciale sportive pe acţiuni, se face în condiţiile legii, fără schimbarea destinaţiei sportive.

Art. 781
(1)Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare.

(2)Proprietarii bazelor sportive menţionate la alin. (1) au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la obţinerea titlului de proprietate să urmeze procedura de înscriere în cartea funciară, cu menţiunea expresă că proprietatea este o bază sau o instalaţie sportivă.

Art. 79
(1)Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate.

(11)Prin excepţie de la alin. (1), desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiţia ca autorităţile administraţiei publice să aprobe în prealabil, în condiţiile legii, documentaţiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii destinate educaţiei fizice şi sportului, care vor fi construite pe acelaşi amplasament.
(la data 18-dec-2014 Art. 79, alin. (1) din titlul XII completat de Art. 45 din capitolul III din Ordonanta urgenta 83/2014 )

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale care deţin active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului.

Art. 92
(2)Nerespectarea dispoziţiilor art. 781 şi 79 de către autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive, prin schimbarea destinaţiilor acestora, se sancţionează prin reîntoarcerea de drept a bazelor şi/sau instalaţiilor sportive în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

– Până la această dată, persoana fizică deținătoare a terenului nu a depus nicio cerere pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism.

– Municipiul Târnăveni, conform HCL 27/ 2010, a aprobat necesitatea și oportunitatea achiziționării acesui teren, dar la un preț stabilit în urma evaluării efectuate de un evaluator autorizat.

Primarul Municipiului Târnăveni                                   Director executiv adjunct,
    Sorin Megheşan                                                           Celestin Beleanu