Achizitie de servicii

Achiziţia de servicii “Servicii de Consultanţă în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a Municipiului Târnăveni 2021-2027 – Cod CPV 79311100-8 în cadrul proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”, Cod SMIS 129682
Cod CPV  principal: 79311100-8 – Servicii de elaborare de studii

 

Obiectul achiziţiei

Se va elabora Strategia de dezvoltare integrata a Municipiului Târnaveni 2021-2027, tinând cont de urmatoarele aspecte de planificare strategica:

  • introducerea/ extinderea utilizarii de mecanisme, instrumente, proceduri pentru fundamentarea deciziei – analize de impact, analize cost-beneficiu, evaluarea implicatiilor financiare ale deciziilor, în conformitate cu masurile dezvoltate la nivel central;
  • dezvoltarea si implementarea de mecanisme de colaborare si consultare între actorii relevanti pe domenii specifice de competenta pentru sustinerea dezvoltarii la nivel local;
  • masuri de corelare a componentei bugetare cu componenta strategica în cadrul procesului decizional la nivel local si implementarea sistemului de planificare financiara multianuala;
  • elaborarea si implementarea de politici si strategii la nivel local;
  • elaborarea analizelor ex-post pentru politicile publice/ strategiile/ hotarârile de consiliu elaborate/ aprobate începând cu anul 2016;
  • elaborarea de criterii de prioritizare a investitiilor în urmatoarele sectoare: educatie, sanatate, asistenta sociala, infrastructura (mediu si transport) pentru realizarea bugetului pentru anii 2021-2027;
  • elaborarea politicilor publice ce necesita resurse financiare din bugetele aferente anilor 2021- 2024 analize privind definirea problemei si argumentele pentru initierea propunerii de politica publica (sectiunile I din tabelul 8 – model de referat de aprobare pentru propunerea publica), a optiunilor de solutionare a problemelor (sectiunea III din tabelul 8), identificarea si evaluarea impactului (sectiunea IV), realizarea consultarilor cu membrii comunitatii si cu alti factori interesati (sectiunea VI);
  • realizarea analizelor de impact pentru toate actele administrative emise în cursul anului 2019 (pentru includerea informatiilor cel putin în sectiunile III si IV din modelul de referat de aprobare pentru proiectele de acte administrative – tabelul 9 din ghid);
  • desfasurarea consultarilor pentru elaborarea actelor administrative (pentru completarea sectiunilor V si VI din modelul de referat de aprobare pentru proiectele de acte administrative – tabelul 9 din ghidul solicitantului).

În cadrul procesului de elaborare strategie vor fi abordate temele specifice din masurile

orizontale. În cadrul tuturor acestor sesiuni se va acorda o atentie deosebita pentru: dezvoltare durabila (probleme de mediu, schimbarile climatice etc.), egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen (egalitatea de sanse între femei si barbati, egalitatea de sanse pentru toti etc.).

Strategia va include o analiza ex-post a strategiei anterioare si a eficacitatii masurilor

implementate, dar si recomandari de îmbunatatire, în conformitate cu prevederile Ghidului pentru planificarea si fundamentarea procesului decizional din administratia publica locala.

Prestatorul de servicii: SC PUBLIC RESEARCH SRL Bucureşti

Nr. contract : 43/18.08.2020

Valoarea serviciilor: 368.900 lei inclusiv TVA