Proiecte HCL – sedința ordinară din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.750 din 19 august 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 27 august 2020, orele 14.00,  cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.06.2020.
  2. Proiect de hotarare privind aprobare credite de angajament.
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii consiliului local nr. 68 din 30.07.2020.
  4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2020.
  5. Proiect de hotare privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical  situat în Bobohalma nr.127.
  6. Proiect de hotare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a mijlocului fix Sera si anexe Str. Victor Babes nr.16.
  7. Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din HCL13 din 30.01.2020.
  8. Proiect de hotarare privind modificarea pct.4 din art.1 al Hotararii Consililuui Local nr. 33 din 05.03.2020.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitii :”Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni”.
  10. Cererea nr.14119 din 24.07.2020 inaintata de dl. Stan Ioan str. 22 Decembrie nr. 36C.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Skype) in conditiile prevăzute de art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                                      PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL                                     Megheșan Nicolae Sorin                                           Stefan Blanaru

Târnăveni,
19 august 2020

 

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 30.07.2020