ANUNŢ LICITAŢIE – Închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflat în proprietatea Municipiului Târnăveni

1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei:
   Municipiul Târnăveni,
   cod fiscal 4323535, sediul Piața Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312;

2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei:  Închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflat în proprietatea Municipiului Târnăveni:

A) Spaţiul situat în Târnăveni, str. Republicii nr.30,  cu destinaţie chioșc școlar incinta Colegiului Tehnic – comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare  în suprafaţă de 18,75 mp.

B) Spațiul fostei centrale termice, str. Republicii nr. 74/H în suprafață construită de 225      mp                                             

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. Piaţa Primăriei nr.7;

3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitaţie, de către ofertanţi, în cuantum de 100 lei;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.09.2020, ora 15.00;

3.5 Taxa de participare la licitaţie de – 100 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 28.09.2020, ora 10.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

5. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 09.2020, ora 12.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, Piața Primăriei, nr.7, camera 6;

6. Informaţii privind contestaţiile: Contestațiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractantă;

           – Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestațiilor: 3 zile lucrătoare de la închiderea ședinței de licitație

 

Primarul Municipiului Târnăveni 
                                                     Sorin Nicolae Megheșan                                                       

24.08.2020