ANUNT pentru ocuparea fără concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Cabinetelor Școlare, a unor posturi contractuale

Număr:  16835./ 10.09.2020

A N U N Ț

Având în vedere  evoluția situației epidemiologice și deschiderea anului școlar începând cu data de 14.09.2020, Municipiul Târnaveni, inițiază procedura de încadrare de personal medical conform prevederilor art.27 alin. (1) din Legea nr.55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea  pandemiei de COVID-19, precum și a prevederilor HG nr.668/2020 – privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea fără concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară -Cabinete Școlare, a următoarelor posturi contractuale :

–  un post – medic specialist

–  un post – asistent  medical principal

–  un post – asistent  medical  

 CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE:

 • CONDITII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 • CONDITII SPECIFICE:
 • Pentru postul de medic specialist

– studii superioare de medicină generală sau medicină de familie

 • Pentru postul de asistent medical principal

– studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

– minimum 5 ani vechime ca asistent medical si examen pentru obţinerea gradului principal.

 • Pentru postul de asistent medical  

– studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 

 Dosarele vor conține următoarele documente/acte:

 1. cererea în care se menționează postul pentru care se dorește să concureze- anexa nr. 1;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2;
 6. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității;
 7. curriculum vitae;
 8. declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu– anexa nr. 3.
 9.  declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare anexa nr. 4;

 

Dosarele de concurs se depun  în format electronic prin e-mail la adresa resurse.umane@primariatarnaveni.ro sau la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7,  cameră 30– Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, până cel târziu în data de  17 septembrie 2020, între, orele 8-15,00.

Selecția dosarelor se va desfășura în data de 18 septembrie 2020 la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni.

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor va avea loc în data  de  18 septembrie 2020 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni.

În situația în care în urma procedurii de selecție a dosarelor, vor fi declarați admiși mai mulți candidați, se va organiza proba interviu  care va avea loc în data 21 septembrie 2020 ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Târnăveni.

În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba interviu.

 

P R I M A R
Meghesan Nicolae Sorin

 

Anexa la Anuntul  nr. 16835/ 10.09.2020

 BIBLIOGRAFIA,

tematica necesara pentru  PROBA DE INTERVIU, in vederea ocuparii fara concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară -Cabinete Școlare, a următoarelor posturi contractuale:

 PENTRU POSTUL DE MEDIC

 1. Ordin comun MECTS nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant  de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicalegratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul MSF nr. 1955 din 18.10.1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul MSP nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. OUG 162/2008 si HG nr. 56/2009 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
 5. HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, actualizat;
 6. U.G. .57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ciofu Eugen – Tatat de pediatrie;
 8. Rahitismul carential comun, rahitismele vitamino-D rezistente;
 9. Varsaturile; hematemeza; sangerarea rectala;
 10. Durerile abdominale recurente;
 11. Boala diareica acuta simpla;
 12. Sindroame de malabsortie;
 13. IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acuta  si cronica; laringitele acute;traheobronsite acute.
 14. Pneumonii acute la copil;
 15. Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.
 16. HTA la copil.
 17. Socul in pediatrie.
 18. Reumatismul articular acut.
 19. Infectiile tractului urinar.
 20. Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica, sindroamele talasemice.
 21. Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii hemofilii.
 22. Meningitele acute.
 23. Encefalite acute.
 24. Convulsiile accidentale si epilepsia copilului.
 25. Diabetul zaharat.
 26. Obezitatea la copil.
 27. Intoxicatiile accidentale cu alcol etilic si metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otravitoare, plumb si derivatii, substante methemoglobinizante, substante corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substante deprimante ale SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K,
 28. Rujeola
 29. Varicela.
 30. Rubeola.
 31. Tusea convulsiva.
 32. Scarlatina.
 33. Dizenteria.
 34. Salmonelozele – gastroenterita cu salmonela.
 35. Hepatitele acute virale.
 36. Toxiinfectiile alimentare.
 37. Tuberculoza copilului
 38. Ordinul MSF 219/01.04.2002 publicat in M.Of nr.386/06.06.2002 pentru aprobarea  Normelor tehnice  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
 39. Ordinul nr. 261/06.09.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare.

 

PENTRU POSTUL DE  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL si ASISTENT MEDICAL

 1. Ghidul de nursing – sub redactia Lucretia Titirca, Editura „Viata Medicala Romaneasca”
 2. Urgente medico – chirurgicale Sinteze – Lucretia Titirca;
 3. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali sub redactia Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;
 4. Ordinul comun MECTS si MS nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 5. ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 7. HG 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

P R I M A R
Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 Alte anexe:

Anexa 1 – CERERE pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19   (forma editabila)

Anexa 2 – DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele penale (forma editabila)

Anexa 3 – DECLARAŢIE pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (forma editabila)

Anexa 4 – DECLARAŢIE privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (forma editabila)