Proiecte HCL – sedința ordinară din 21.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.870 din 15 septembrie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 21 septembrie 2020, orele 14.00,  cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

1. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2020.

2. Proiect de hotarare privind aprobare contracte pentru darea in folosinta gratuita a spatiului situat in Tarnaveni str. Republicii, nr. 5-7.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei pentru organizarea si desfasurarea vanzarii prin licitatie a spariului mediacal situat in Tarnaveni sat Bobohalma nr.127.

4. Proiect de hotare privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară pentru  mijlocul fix cu nr.inventar 10072, ”Seră și anexe str.Victor Babeș nr.16 ”.

 

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Skype) in conditiile prevăzute de art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                                     PRIMAR,                                          SECRETAR GENERAL   

                           Megheșan Nicolae Sorin                                           Stefan Blanaru

 

 

Târnăveni, 21 septembrie 2020

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 27.08.2020