Proiecte HCL – sedința extraordinară din 07.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.908 din 30 septembrie si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 07 octombrie 2020, orele 14.00,  cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ” Reabilitare, modernizare și extindere școala Gimnazială Traian Târnăveni”, pentru perioada 2020-2023
  2. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2020.
  3. Proiect de hotarare privind actualizarea comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Skype) in conditiile prevăzute de art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL   
        Megheșan Nicolae Sorin                                               Stefan Blanaru

 

 

Târnăveni, 30 septembrie 2020

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 21.09.2020