Acte necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței 2020-2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ                                                                                                            
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                     
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                            

  

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2020 – 2021

ACTE NECESARE

  1. Cerere și Declarație pe propria răspundere (tip) – este însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;
  2. Componența familiei – se dovedește cu următoarele acte, în copie și original:

– copie după actul de identitate al membrilor familiei: soțul, soția, copiii, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, dar care au același domiciliu, sau reședință și/sau care locuiesc și se gospodăresc împreună, și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere – domiciliul sau reședința trebuie să corespundă cu locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate (mutație, flotant), adresă identică cu cea înscrisă pe factura de gaz/factura de energie electrică, conform ajutorului solicitat pentru locuința respectivă;

– copii după certificatul de naștere al membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

– copie după certificatul de deces al soțului/soției (a persoanei menționată pe factură);

– copie după hotărârea judecătorească privind încredințarea copilului spre creștere și educare, sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecția copilului privind plasamentul copilului;

– copie după contractul de închiriere, sau comodat, dacă solicitantul nu este din familia proprietarului locuinței și/sau este altă persoană decât cea înscrisă pe factură, adeverință de la asociația de proprietari/locatari, unde este cazul;

– factură de gaz/ factură de energie electrică, conform ajutorului solicitat;

ATENȚIE: Toate cărțile de identitate ale persoanelor menționate în cerere și declarație pe proprie răspundere (tip), trebuie prezentate în original pentru verificarea acestora!

  1. Veniturile realizate de membrii familiei să fie până la 750 lei/pers. (1,500 ISR), dovedite prin:

– adeverință de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, unde este cazul);

– cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);

– cupon de șomaj indemnizat din luna anterioară depunerii cererii;

– cupon alocații și indemnizații, sau orice act doveditor din care să rezulte veniturile obținute;

– adeverință eliberată de Administrația financiară pentru anul 2019 și 2020(excepţie fac persoanele beneficiare de VMG şi ASF);

– adeverință eliberată de Serviciul Impozite și Taxe Locale;

– adeverință eliberată de Compartiment Agricol;

după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.

   * Toate actele/documentele se depun la Primăria Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7, Compartiment Evidență și Beneficii de Asistență Socială, cam.32, pentru verificarea și înregistrarea acestora.

                ÎN APLICAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.70/2011 PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE, SECȚIUNEA A 5-A, VERIFICARE ȘI MONITORIZARE, FACEM URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

            Recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari, cu titlu de ajutor pentru încălzire a locuinței, plătite din bugetul de stat, se realizează în condițiile prevăzute de art.21 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială.”

ATENȚIE!  VOR FI EFECTUATE VERIFICĂRI LA DOMICILIUL BENEFICIARULUI PRIVIND VERIDICITATEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE, REFERITOARE LA VENITURI ŞI LA NUMĂRUL DE MEMBRII!

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
D I R E C T O R,
MUTH HORAȚIU ROMULUS