Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual temporar vacant

 

MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, jud. Mureș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual temporar vacant

 

 • Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară – Cabinete de medicină Școlare

        – un post temporar vacant – asistent  medical principal (PL)

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI:

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

 • Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară – Cabinete de medicină Școlare
 • Pentru postul de asistent medical principal

– studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

– minimum 5 ani vechime ca asistent medical si examen pentru obţinerea gradului principal.

– să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la  art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (descarcă aici);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 29 octombrie 2020, orele 10,00 la sediul instituţiei,

interviul: în data  2  noiembrie 2020 orele 10,00 la sediul instituţiei.

Relatii suplimentare, tematica si bibliografia se pot obtine la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, tel. 0265-443400 int. 39 și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.                                             

 PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

Anexa la Anuntul  nr. 18555/14.10.2020

 

BIBLIOGRAFIA, PENTRU POSTUL DE  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

 

 1. Ghidul de nursing – sub redactia Lucretia Titirca, Editura „Viata Medicala Romaneasca”
 2. Urgente medico – chirurgicale Sinteze – Lucretia Titirca;
 3. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali sub redactia Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;
 4. Ordinul comun MECTS si MS nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 5. ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 7. HG 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare