Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante

 

MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, jud. Mureș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante

 

 • Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară – Cabinete de medicină Școlare

– un post vacant– asistent  medical (PL)

 • Direcția de Asistență Socială – Centrul Social de Urgență cu Destinație Multifuncțională

– un post vacant – psiholog  (S), timp partial de muncă 4 ore

un post vacant – kinetoterapeut (S), timp partial de muncă 4 ore

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR:

CONDITII GENERALE:

                Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

 • Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară – Cabinete de medicină Școlare
 • Pentru postul de asistent medical 

– studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

– vechime în specialitatea  studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

 • Direcția de Asistență Socială – Centrul Social de Urgență cu Destinație Multifuncțională
 • Pentru postul de psiholog

– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

– minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog

 • Pentru postul de kinetoterapeut

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență kinetoterapie

– minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de kinetoterapeut

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la  art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (descarcă aici);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 5 noiembrie 2020, orele 10,00 la sediul instituţiei,

interviul: în data  9  noiembrie 2020 orele 10,00 la sediul instituţiei.

Relatii suplimentare, tematica si bibliografia se pot obtine la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, tel. 0265-443400 int. 39 și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.

                                                   

 

PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Anuntul  nr. 18554/14.10.2020

 

BIBLIOGRAFIA,

PENTRU POSTUL DE  ASISTENT MEDICAL

 1. Ghidul de nursing – sub redactia Lucretia Titirca, Editura „Viata Medicala Romaneasca”
 2. Urgente medico – chirurgicale Sinteze – Lucretia Titirca;
 3. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali sub redactia Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;
 4. Ordinul comun MECTS si MS nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 5. ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 7. HG 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

 

 

BIBLIOGRAFIA, PENTRU POSTUL DE  PSIHOLOG

 1. Manual de diagnostic si statistica a tulburarilor mentale DSM IV-TR:
 • Tulburarile in legatura cu sedativele, hipnoticele sau anxioliticile
 • Tulburarile uzului de sedative, hipnotice sau anxiolitice
 • Tulburarile induse de sedative, hipnotice sau anxiolitice
 • Tulburarile in legatura cu polisubstanta
 • Tulburarile in legatura cu alta substanta sau substanta necunoscuta
 1. Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi (Autori: Florin Tudose, Catalina Tudose, Letitia Dobranci):

                Cap. 4.4 – Tulburarile de personalitate

                Cap. 5:     – Punctul 5.0 – Semiologie

    Punctul 5.1 Tulburarile de perceptie

                  Punctul 5.2 Tulburarile de atentie

                  Punctul 5.3 Tulburarile de memorie

                  Punctul 5.4 Tulburarile de gandire

                     Punctul 5.9 Tulburarile afectivitatii

Cap. 6 –               –  Punctul 6.3 Nevrozele

                  Punctul 6.4 Psihoze

Cap. 7 – De la psihosomatica la somatizare

Cap. 9 – Evaluarea bolnavului psihic

 1. Codul deotologic al psihologului (www.alegericpr.ro)

4.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

 

BIBLIOGRAFIA, PENTRU POSTUL DE  KINETOTERAPEUT

 1. Tudor Sbenghe – Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare – Ed. Med. Buc. 1987;
 2. Tudor Sbenghe – Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei – Ed. Med. Buc. 1999
 3. Tudor Sbenghe – Kinesiologie – știința mișcării – Ed. Med. Buc. 2002;
 4. Iaroslav Kiss – Recuperarea neuromotorie prin mijloace fizical – kinetice – Ed. Med. 1985;
 5. Iaroslav Kiss – Fiziokinetoterapie și recuperare medicală – Ed. Med. Buc. 1999;
 6. Prof. Dr. Adriana Nica – Compendiu de medicină fizică și recuperare – Ed. Univ. Carol Davila, Buc. 1998; 7. Sidenco E. L. – Bilanțul articular și muscular – Ed. APP Buc. 1999
 7. Prof. Dr. Adriana Nica – Recuperare medicală – Ed. Univ. Carol Davila, Buc. 2003
 8. N. Robanescu – Reeducarea neuromotorie – Ed. Med. Buc. 1992.
 9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

TEMATICA

 1. Dezvoltarea neuromotorie a copilului.
 2. Evaluarea funcției articulare – bilanț articular.
 3. Evaluarea funcției articulare – bilanț muscular.
 4. Evaluarea posturii și alinierii corpului.
 5. Analiza mersului.
 6. Tehnici de kinetoterapie.
 7. Tehnici de facilitare neuroproprioceptivă.
 8. Exercițiu fizic terapeutic.
 9. Bazele procedurale ale exercițiului fizic.
 10. Obiectivele de bază în kinetoterapie.
 11. Metoda Bobath.
 12. Metoda Kabat.

 

PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan