Proiecte HCL – sedința ordinară din 22.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.993 din 14 octombrie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 22 octombrie 2020, orele 14.00,  cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice ale unor servicii publice de interes local.
  2. Proiect de hotarare privind aprobare supafetelor cu destinatia drumuri publice aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 47/26.03.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

                                      PRIMAR,                                       SECRETAR GENERAL   
                           Megheșan Nicolae Sorin                                  Stefan Blanaru

Târnăveni, 14 octombrie 2020

Completare ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de acordare a gratuităților la serviciul public de transport local rutier din municipiul Târnăveni pe tot parcursul anului calendaristic pentru elevii din învațământul preuniversitar acreditat/autorizat în municipiul Târnăveni

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei extraordinare din 07.10.2020