HOTĂRÂREA nr. 91/1 din 12 noiembrie 2020 privind constituirea parțială a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 91/1 din 12 noiembrie 2020
privind constituirea parțială a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni

 

                Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință ordinară în data de 12 noiembrie 2020;

                Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 20232/05.11.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni, jud. Mureș, nr. 20242/ 05.11.2020 ;
  • În baza art. 124 din O.U.G nr. 57/2019 – Codul Adminsitrativ;

În temeiul art. 129 , alin. (2)  lit. „a” și a art. 196, alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă constituirea unui număr de patru comisii de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni, a câte cinci membri fiecare, cu următoarele denumiri: comisia economică, comisia socială, comisia juridică  și comisia edilitară.

(3) Se completează parțial comisiile de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni, cu un număr de 3 membri pentru fiecare comisie, din rândul consilierilor locali în funcție la data prezentei, după cum urmează:

  1. Comisia Economică: – Popa Felician Lucian

                                                                                 –  Tutecean Dan Cristian

                                                                                  –  Ciulea Pavel

 

  1. Comisia Socială: – Cimpoca Alin

                                                                                 – Fodor Alexandru

                                                                                 – Grec Lucreția

 

  1. 3. Comisia Juridică: – Hegheș Octavian

                                                                                 – Ciulea Pavel

                                                                                 – Sim Florin Daniel

 

  1. 4. Comisia Edilitară: – Antonya Mihail

                                                                                 – Tutecean Dan Cristian

                                                                                 – Ciulea Pavel

(2) Comisiile de specialitate se vor completa cu consilierii locali ale căror mandate vor fi validate de către Judecătoria Târnăveni, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                Președinte de ședință,

                               Antonya Mihail

                                   Contrasemnează,                                                                                                                              Secretar general UAT,

                                                                                                           Ștefan Blănaru