nr. 2/92  din 12 noiembrie 2020 privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 92/2  din 12 noiembrie 2020
privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 12 noiembrie 2020;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 20571/10.11.2020 al Primarului Mun. Târnăveni;
  • Raportul de specialitate 20572/10.11.2020, întocmit de Secretarul General al UAT Mun. Târnăveni ;
  • Având în vedere dispozițiile art. 5 lit i, art. 89 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOLECT MUREȘ” ;

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 157 alin. (1) și  (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  Se împuternicește d-l Megheșan Nicolae Sorin, în calitate de Primar al Municipiului Târnăveni, să reprezinte Municipiul Târnăveni în cadrul Adunării Generale a Asociației ADI ECOLECT MUREȘ:

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta,

                 Antonya Mihail

                                                                                                      Contrasemneaza                                                                                                   Secretar general UAT,

                                                                                                           Stefan Blanaru