nr. 4 /94 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului“Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

  

HOTĂRÂREA nr. 4  din 12 noiembrie 2020
privind aprobarea proiectului“Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings

            Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni în ședința extraordinară convocată de îndată din 12.11.2020;     

            Avand in vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 20515/10.11.2020 al Primarului Municipiului Tarnaveni,
  • Raportul de specialitate nr. 20516/10.11.2020 al Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Tarnaveni,

Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

                In temeiul art. 196 alin (1), lit. a) si ale art. 129 alin (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂŞTE

           Art.1. Se aproba proiectul cu titlul “Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”, cu valoare totala eligibila de 1.165.883 euro, in vederea obtinerii finantarii  nerambursabile in suma de 991.000 euro, reprezentand 85% din valoarea totala eligibila, prin SEE si Mecanismele Financiare Norvegiene 2014-2021 in cadrul “Energy Programme in Romania” , apelul de proiecte ”Energy Efficiency”

            Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului mentionat la art.1, de catre municipiul Târnăveni, cu suma de  174.883 euro, reprezentand 15 % din valoarea totala eligibila a proiectului.

           Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

                        

              Presedinte de sedinta,

                 Antonya Mihail

                                  Contrasemneaza,                                                                                                                                    Secretar general UAT,

                                     Stefan Blanaru