r. 3 /93 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  Consiliului Local Târnăveni, județul Mureș

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 3 /93 din 12 noiembrie 2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  Consiliului Local Târnăveni, județul Mureș

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 12 noiembrie 2020;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 20573/10.11.2020 al Primarului Mun. Târnăveni;
  • Raportul de specialitate 20574/10.11.2020, întocmit de Compartimentul Juridic-Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni ;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit a) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a  Consiliului Local Târnăveni, județul Mureș, conform Anexei, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 3   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și consilierii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta,

                 Antonya Mihail

                                  Contrasemneaza                                                                                                                                Secretar general UAT,

                                                                                                           Stefan Blanaru