nr. 97/7  din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 97/7  din 12 noiembrie 2020
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară convocată de  îndată din 12 noiembrie 2020;

               Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.545/10.11.2020a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2020, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.20.549/10.11.2020;

În baza art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările ș icompletările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (4) lit. a) și art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                               Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2020, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                               Art. 2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2020, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                               Art. 3.Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne  la data de 30.09.2020, conform anexelor nr. 7 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                               Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

              Presedinte de sedinta,

                 Antonya Mihail

                                  Contrasemneaza                                                                                                                                Secretar general UAT,

                                                                                                           Stefan Blanaru