Proiecte HCL – sedința extraordinară din 27.11.2020

 ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1254 din 23 noiembrie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 27 noiembrie 2020, orele 12.00,  la Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, din Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 32, jud. Mureș, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Târnăveni.
  2. Proiect de hotărâre privind renumerotarea hotărârilor consiliului local al municipiului Târnăveni, adoptate în ședința ordinară din data de 12.11.2020, precum și a celor adoptate în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 12.11.2020.
  3. Proiect de hotărâre privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni constituite parțial în ședința ordinară din data de 12 noiembrie 2020.
  4. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ”.
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni.
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 63/27.04.2017.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

  

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL UAT,
          Megheșan Nicolae Sorin                                                     Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 23 noiembrie 2020

Spre aprobare: