nr. 100 din 27 noiembrie 2020  privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 100 din 27 noiembrie 2020 
privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință extraordinară din data de 27 noiembrie 2020;

                Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 21245/23.11.2020 al Primarului Mun. Târnăveni;
  • Raportul de specialitate 21248/23.11.2020, întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni ;
  • Având în vedere dispozițiile art. 5 lit i, art. 89 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 și art. 21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ” ;

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 157 alin. (1) și  (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  Se împuternicește d-l Megheșan Nicolae Sorin, în calitate de Primar al Municipiului Târnăveni, să reprezinte Municipiul Târnăveni în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ”.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta,

                   Antonya Mihail

                                                                                                       Contrasemneaza, 
                                                                                              Secretar general UAT,

                                                                                                             Stefan Blanaru