nr. 101 din 27 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                                                 
J
UDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                         
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                            

 HOTĂRÂREA nr. 101 din 27 noiembrie 2020
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2020-2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară convocată de îndată din 12 noiembrie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21251./23.11.2020, al Primarului Mun. Târnăveni;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni, inregistrat sub nr. 21252 /23.11.2020;

In baza art 96 alin .(2) si urm. din Legea educatiei nationale nr.1/2011,a prevederilor Ordinului MEN nr.4619/2014, precum și ale Ordinului MEN nr. 3160/2017;

În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se mandateaza urmatoarele persoane sa indeplineasca, pentru anul școlar 2020-2021, functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, astfel:

 

  • Colegiul Tehnic :  __________
  1. _________

                                                                               

  • Liceul teoretic Andrei Barseanu : __________

 2.___________

 3.__________

 

  • Scoala gimnaziala Traian :  __________

               2.__________

              3.__________

 

  • Scoala gimnaziala Avram Iancu : __________

            2.__________

 

  • Scoala Generala Nr.3 :                  _________

                                                                               2.__________

 

  • Gradinita nr.4 :  __________

                                                                 2._________

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

 

         Presedinte de sedinta,

               Antonya Mihail

           

                                                                                                   Contrasemneaza pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                         Secretar general UAT,

                                                                                                               Blanaru Stefan